БАКР присъди кредитен рейтинг BBB- на Търговска Лига

На 10 февруари 2022 г. Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) присъди на Търговска Лига – Глобален Аптечен Център АД дългосрочен кредитен рейтинг „BBB-“ и краткосрочен „А“ по национална скала. С това БАКР изразява своето становище за поддържано от дружеството стабилно финансово състояние и задоволителни нива на ликвидност, позволяващи му навременно да обслужва своите задължения. По рейтинговата скала на БАКР присъденият рейтинг съответства на „инвестиционен кредитен рейтинг“.

Според анализа на агенцията „Търговска лига е утвърден участник на местния пазар с многогодишно (30 г.) присъствие, познаваемо име, реноме и изградена широка търговска мрежа. Пазарният дял на компанията е стабилен – по оценка на мениджмънта е поддържан около 5% в последните пет години. Прогнозирано е запазване и леко покачване на този процент, до около 6%.“