Защита на личните данни

 

Длъжностно лице по защита на личните данни:

 

Николай Зайнелов
Телефон: +359 2 9603 767
e-mail: [email protected]

Защита на лица подаващи сигнали

 

Лице, отговарящо за разглеждането на сигнали:

 

Николай Зайнелов
Телефон: +359 2 9603 768
e-mail: [email protected]

 

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали
Правила за вътршено подаване на сигнали на „Търговска Лига – ГАЦ“ АД