Корпоративно управление

Компанията има двустепенна структура на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет.

Управителен съвет

Тихомир Каменов

Председател на УС

повече…

Таквор Бохосян

Изпълнителен директор

Член на УС

Надзорен съвет

Елена Каменов

Председател на НС

Архитектурно и строително бюро Хелвеция

Представлявано от арх. Даниела Георгиева