2008 – 2009

Фирмената група на „Търговска Лига” продължава да отговаря на променящите се и нарастващи потребности на пациентите. Компанията търси нови хоризонти, определени от нуждите на обществото – става финансовият гръбнак за развитието на висококачествено доболнично и болнично лечение и модерно здравно осигуряване.

Основаването на Български Кардиологичен Институт АД

С днешна дата, дъщерното дружество Български Кардиологичен Институт управлява семейство от 8 специализирани медицински центрове за доболнична помощ и 6 високотехнологични специализирани болници в Плевен, Варна, Ямбол и Велико Търново, Шумен и Видин за спешно и планово инвазивно и интервенционално лечение с напълно оборудвани интензивни и кардиологични отделения. Това осигурява 24/7 достъп за населението до висококачествена животоспасяваща медицинска помощ. Наемането на квалифицирани кардиологични експерти от цяла Европа допълнително обезпечава високото качество на лечение. Подобрява се квалификацията и на българските лекари.

Основаване на частен доброволен здравноосигурителен фонд

ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД заема водеща позиция в цялата страна както сред корпоративните, така и сред частните клиенти. Фондът изпълнява обществено чувствителната функция да допълва държавното задължително осигуряване  със съпътстващо покритие. Фондът е подготвен да участва в заместването на НЗОК, при промяна на законовата рамка и ако задължителното осигуряване се реализира през частни фондове. В противен случай, ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД  се готви да се състезава с НЗОК, ако алтернативно/изборно или дублиращо покритие се въведе успоредно на съществуващото държавно задължително осигуряване.

Новосъздаденият Българският Онкологичен Институт осигурява широк достъп на пациентите до прогностични и предиктивни маркери и тестове, провеждани в лаборатории в САЩ и ЕС.

В благотворителна дейност за периода са дарени 114 000 евро.