1992 – 1993

Satisfying an unmet need

Commercial League evolved from the recognition of an unmet need and its solution – the need for medicines in Bulgaria and the opportunity to import medicines from well-known producers from the Czech Republic, Slovakia and the other former Comecon countries of Eastern Europe.

Most of those countries and their generic industries were in a state of deep crisis both technologically and commercially. With national currencies devaluating on hourly bases and the entire supply system in shambles, it was a remarkable feat for Commercial League to secure deliveries. The start-up company achieved that partly through credit on goods and partly through a letter of credit issued by a Bulgarian bank, twice reconfirmed by two West European banks.

Developing warehouse, communications and transportation infrastructure

At the same time, Commercial League is developing a large transportation fleet and has established the company’s first regional warehouse in the city of Plovdiv in Bulgaria. These are followed by a fully-fledged distribution network, including the establishment of the company owned warehousing facilities and transportation network, and the deployment of representatives and commercial agents around the country.

The logistic and telephone information connectivity in Western and Eastern Bulgaria are further strengthened by opening a second, lager warehouse in Sofia and one in each of the cities of Vratsa, Razgrad, Burgas and Varna.

Becoming the distributor for state-owned pharmaceutical manufacturers

Shortly after that, Commercial League becomes a distributor for the state-owned Bulgarian pharmaceutical manufacturing plants. The company’s product list of pharmaceuticals and medical supplies is continuously updated in response to therapeutic and market demands. Посрещане на нови необходимости

Търговска Лига възниква в служба на незадоволената необходимост от снабдяване с лекарства в България и първоначално предоставя решени, като внася от познатите в страната чехословашки производители от Прага, Бърно и Братислава. Постепенно търговията се разширява и обхваща производители от други източноевропейски страни от разпадналия се през 1991 Съвет за икономическа взаимопомощ.

Повечето от тези страни и техните генерични отрасли се намират в дълбока криза – както в технологично, така и в търговско отношение. В условия на обезценяващи се с часове национални валути и пълен хаос в цялата система на доставяне, за Търговска Лига успешното осигуряване на доставки е истински подвиг в условията на пълно отсъствие на доверие и банкови кредити. Договореният частичен стоков кредит и частичен банков акредитив, издаден от българска банка и два пъти препотвърден от две западноевропейски банки, подпомагат постигането на добри първоначални търговски условия.

Разработване на склад, комуникации и транспортна инфраструктура

Паралелно се разгръща мрежа от регионални складове – първият извън София е в град Пловдив – и парк от лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Изпращането на представители и търговски агенти из страната е последвано от постъпателно развитие на дистрибуторската мрежа. Логистиката и достъпът до информация по телефона в Западна и Източна България са улеснени с откриването на втори, по-голям склад в София и в градовете Враца, Разград, Бургас и Варна.

Търговска Лига става дистрибутор на държавните производители на лекарства

В края на този период Търговска Лига започва да разпространява продуктите на българските държавни фармацевтични заводи. Продуктовият списък на компанията постоянно се обновява според терапевтичното и пазарно търсене.