1991

The founding

Bulgarian lawyer Tihomir D Kamenov, who specialized international public and private law in Europe, founds Commercial League in Sofia as a sole-owned limited liability firm. A few years later it became a limited company and changed its name to Commercial League National Pharma Center Inc.Търговска Лига е основана в София от Тихомир Д. Каменов, специалист по международно публично и частно право, като еднолично дружество с ограничена отговорност. Няколко години по-късно се превръща в акционерно дружество и променя името си на Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД.